O konferencji

Organizatorzy, idea zjazdu i tematyka


Organizatorzy

Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich

Komitet Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk


Idea i tematyka zjazdu

Geomorfolodzy z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich zapraszają do uczestnictwa w XII Zjeździe Geomorfologów Polskich, który odbędzie się pod hasłem “Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska”.

Główną ideą Zjazdu jest zaprezentowanie najnowszych kierunków badań prowadzonych w polskich ośrodkach geomorfologicznych. Nacisk położony będzie na współczesne procesy geomorfologiczne i ich związek z aktualnie obserwowanymi zmianami środowiska spowodowanymi działalnością człowieka. Zrozumienie tych zagadnień jest podstawą do racjonalnej oceny stanu obecnego i prognozowania przyszłych zmian w krajobrazach Ziemi.

Tym zagadnieniom poświęcone zostaną sesje planarne, na które zaprosiliśmy wybitnych specjalistów z zagranicznych ośrodków naukowych. Jednakże sesje tematyczne obejmować będą tradycyjnie bardzo szeroki zakres problematyki.

Zapraszamy więc wszystkich, którzy chcą zaprezentować wyniki swoich badań dotyczących zarówno procesów współczesnych, jak i zagadnień paleogeograficznych. Zapraszamy również do przedstawienia możliwości stosowania nowych technik pomiarowych i metod analizy wyników w badaniach stricte geomorfologicznych oraz prowadzonych we współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin naukowych.

Liczymy, że nasz zjazd będzie prawdziwie interdyscyplinarnym forum wymiany poglądów.